Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Ole mukana tutkimuksen muutoksessa – avoimen tieteen ja tutkimuksen osaajakoulutus alkaa syksyllä

Avoimen tieteen tiekartan yhtenä perustavoitteena on osaamisen vahvistaminen. Avoimuuteen liittyvää osaamista pyritään vahvistamaan siten, että suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa osataan hyödyntää avoimen tieteen tuomat mahdollisuudet mahdollisimman laajasti. Tänä keväänä toteutetussa maamme korkeakouluihin kohdistuneessa avoimen tieteen toimintakulttuuriselvityksessä todettiin, että osaamisen vahvistamista ja koulutuksen yhtenäistämistä tarvitaan. ATT-hanke vastaa tähän haasteeseen järjestämällä avoimen tieteen koulutusta, ja aloittamalla tämän osaajakoulutuksella.

Mitä hyötyä osaajakoulutuksesta on?

Avoimen tieteen osaamisen vahvistaminen omassa organisaatiossa edistää avoimuuden ja digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Osaamisen vahvistaminen antaa valmiuksia avoimen tieteen koulutusten järjestämiseen, avoimuutta tukevien palveluiden kehittämiseen ja tutkimusinfrastruktuurien käyttöönottoon. Osaajakoulutukseen osallistuminen vahvistaa ja helpottaa myös koulutettavan jokapäiväistä työtä tutkijoiden ja opiskelijoiden parissa.

Shutterstock​
Shutterstock​

Koulutuksen käytännöt

Korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot voivat valita koulutukseen osallistuvat henkilöt esim. kirjaston, tieto- ja tutkimushallinnon, tutkijakoulujen, opetuksen ja muiden mahdollisten henkilöstöryhmien edustajista. Koulutuksen lähtökohtana on kunkin organisaation toiminnan luonne ja avoimen tieteen edistämiseen liittyvät tarpeet ja haasteet.

Koulutus alkaa syyskuussa yhteistapaamisella, johon toivomme mahdollisimman suurta osanottoa eri organisaatioista. Tapaaminen järjestetään 14. syyskuuta Kansalliskirjaston auditoriossa, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan koulutustarpeita, käydään läpi avoimen tieteen edistämiseen liittyviä perusasioita ja sitä tukevia käytänteitä ja mahdollistetaan toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön käynnistyminen. Koulutuksen sisältö ja oppimismenetelmät suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Jokainen voi valita tulevasta koulutuskokonaisuudesta itseään kiinnostavat aiheet ja osallistua koulutuskokonaisuuteen sekä osallistujana että kouluttajana hyödyntämällä jo olemassa olevia resursseja kuten koulutusmateriaaleja ja omaa asiantuntijuutta.

Osaajakoulutuksen tavoitteena on edistää organisaatioissa tapahtuvaa avoimen tieteen koulutusta ja tukea jo käynnissä olevia aktiviteetteja ja kehityshankkeita.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään tieteen avoimuutta edistäviä keskeisiä tavoitteita ja käytäntöjä kuten tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoin saatavuus, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen ja avoimuutta tukevia palveluita ja hyviä käytänteitä.

Lisätietoa koulutuksesta päivitetään avointiede.fi/osaajakoulutus -sivulle:

http://avointiede.fi/osaajakoulutus

Tarvittaessa voit ottaa myös yhteyttä koulutuskoordinaattori Sari Räisäseen, sari.raisanen@helsinki.fi

Ilmoittautumiset pyydetään perjantaihin 28.8.2015 mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/61830/lomake.html