Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kohti menestyvää datavetoista taloutta

Euroopan neuvosto käsitteli lokakuussa 2013 Euroopan digitaalitaloutta, innovointia ja palveluita kasvua ja työpaikkoja tuovina tekijöinä. Lopputuloksena oli, että EU:n roolina on toimia suositusten antajana ja suunnannäyttäjänä ns. big datan ja pilvipalveluiden sisämarkkinoilla. Euroopan komission raportissa Kohti menestyvää datavetoista taloutta (Towards a thriving data-driven economy) vastataan Euroopan neuvoston kehotukseen. Raportissa hahmotellaan tulevaisuuden datavetoisen talouden piirteitä ja esitetään päätelmiä datavetoiseen talouteen siirtymisen tukemiseksi ja nopeuttamiseksi. Lisäksi siinä esitellään nykyisiä ja tulevia toimia pilvipalvelujen alalla. Raportti julkaistiin 2.7.2014.

Suuret ja monimutkaiset tietoaineistot, ns. big data, vaativat dataintensiivisyytensä takia entistä parempia datanhallinnan työkaluja ja menetelmiä. Tekniikan uudistaminen vaatii myös osaamisen kehittämistä ja myös uusien toimintatapojen omaksumista ja kehittämistä.

Dataan panostamisen arvo on huikea Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

”Dataintensiivisyyteen perustuvien tekniikoiden ja palvelujen arvon odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 16,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2015 vuotuisen kasvun ollessa 40 prosenttia – noin seitsemän kertaa niin paljon kuin tieto- ja viestintäteknologian markkinoilla yhteensä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa suuremmissa yrityksissä työskentelevän, dataintensiivisyyteen erikoistuneen henkilöstön määrä tulee kasvamaan yli 240 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana.” (Big Data Analytics – An assessment of demand for labour and skills, 2012-2017. e-skills UK report on behalf of SAS UK.)

Euroopan digitaalitalous on kuitenkin tarttunut datavallankumouksen mahdollisuuksiin hitaasti Yhdysvaltoihin verrattuna, eivätkä Euroopan teolliset valmiudetkaan ole yhtä korkealla tasolla. Dataan keskittyvä tutkimus ja innovointi EU:ssa on riittämätöntä, eikä näihin liittyvää koordinointitoimintaa juurikaan ole olemassa. Tämä pohjautuu siihen, ettei Euroopasta löydy liiketoimintaan keskittyviä data-asiantuntijoita, jotka pystyisivät muuttamaan teknisiä saavutuksia konkreettiseksi liiketoiminnaksi. Pk-yritysten yleisimmät haasteet markkinoille pääsylle ja innovation kehitykselle ovat oikeudellisen toimintaympäristön monimutkaisuus, puutteellinen infrastruktuuri ja se, etteivät toimijat pääse riittävästi käyttämään suuria data-aineistoja.

Muun muassa näiden puuttuvien elementtien takia Euroopassa on vähemmän menestyviä datayrityksiä kuin Yhdysvalloissa, missä suuret toimijat ovat tunnistaneet tarpeen investoida työkaluihin, järjestelmiin ja uusiin datavetoisiin prosesseihin. Vaikka Euroopasta löytyykin mahdollisuuksia menestyä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi terveydenhuollossa ja maataloudessa, maailmanlaajuiseen aluevaltaukseen ei ole toistaiseksi vielä päästy.

Linkki englanninkieliseen raporttiin COM(2014)422 ja suomenkieliseen käännökseen EUR-lexin sivulla löytyvät raportin tiedotteesta.