Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

European Open Science Cloud - Kohti kattavaa sähköistä tutkimusinfraa

Kuva: Euroopan Unioni 2016

Euroopan komission korkean tason asiantuntijaryhmä linjaa vastikään julkaistussa raportissaan niitä perusperiaatteita, joilla eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria tulisi kehittää. Selvityksessä todetaan, että haasteet ovat suurelta osin sosiaalisia, eivät teknisiä. Tekniset haasteet liittyvät lähinnä datan monimuotoisuuteen ja eri tieteenalojen välisiin eroihin. Ongelmana on tieteellisen järjestelmän rakentuminen vanhentuneeseen malliin, jossa perinteinen julkaiseminen on ratkaisevassa asemassa. Sen sijaan tieteellisen prosessin ja aineistojen avaaminen vaatii huomattavia panostuksia uudenlaiseen osaamiseen. Tutkimuksen aineistot on otettava haltuun, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti. Tällä hetkellä tutkimuksen aineistot ovat vielä sirpaleisia ja kehitystä tarvitaan esimerkiksi hajautettujen laskennallisten palveluiden tuottamiseen. Kaiken ytimessä on kuitenkin riittävä tiedonhallinnan osaaminen, jotta siltoja voidaan rakentaa eri alojen ja tietojen välille.

Selvityksessä tarjotaan eritasoisia suosituksia. Hallinnon tulisi olla mahdollisimman kevyttä ja joustavaa, samalla kun olemassa olevia rakenteita hyödynnetään. Osaamisen ja yhteentoimivuuden kehittäminen ovat ohjauksessa keskeisiä. Tutkimusrahoitukseen puolestaan suositellaan selkeää tiedonhallinnan kustannusten huomioimista.

Lue Realising the European Open Science Cloud –raportti