Tutkimusaineistojen metatiedot

Tutkimusaineistojen metatiedoilla tarkoitetaan yleisesti tutkimusaineistoa kuvailevaa rakenteistettua tietoa. Metatiedoilla kuvataan yksiselitteisesti tutkimusaineiston tarkoitus, synty, sijainti, tekijät ja käyttöehdot. Metatietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa tutkimusaineistojen löydettävyys, saavutettavuus, pitkäaikaissäilytys ja aineistojen uudelleenkäyttö.

Metatiedot voidaan jaotella kolmeen päätyyppiin käyttötarkoituksen mukaan. Kuvaileva metatieto kuvaa tutkimusaineiston sisältöä ja luonnetta. Kuvailevasta metatiedosta vastaa joko tutkija tai jokin kolmas osapuoli, kuten informaatikko. Hallinnollinen metatieto määrittelee tutkimusaineiston hallintaan tarvittavat hallinnolliset ja tekniset tiedot. Rakenteellinen metatieto kuvaa tutkimusaineiston rakennetta ja sen järjestystä. Tutkimusaineiston hallinnolliset ja rakenteelliset metatiedot tuotetaan pääosin ohjemallisesti.

Tutkimusaineistojen metatietojen perimmäinen käyttötarkoitus on kuitenkin vastata tutkimusaineistoihin liittyviin kysymyksiin. Tässä on esitetty joitakin tutkimusaineistoihin liittyviä kysymyksiä ja niihin vastauksen antavia metatietoja.

​
​

Tutkimusaineistojen metatieto muodostuu metatiedon rakenteesta ja rakenteiden mukaisesti määritellystä sisällöstä. Metatiedon rakenteita muodostettaessa tulee huomioida olennaiset kysymykset, eli ne asiat mitä tutkimusaineistojen sisällöstä ja olemassaolosta halutaan jatkossa tietää.

Vastaukset kysymyksiin ovat saatavilla, jos metatiedon sisältö on riittävän laadukasta. Viime kädessä metatietojen tallentaja vastaa siitä, että olennaisiin kysymyksiin on vastattu sovittujen käytänteiden mukaisesti kattavasti ja yksiselitteisesti. Lisäksi on varmistettava, että tutkimusaineisto ja sen metatiedot on säilötty ja löydettävissä.

​

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

Kuvalähde: piirrokset © Jørgen Stamp www.digitalbevaring.dk, lisenssi CC BY 2.5 DK

© 2014 OKM ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fi, lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla