Miten tukea reilun tutkimusaineiston syntymistä?

Nordic Open Science and Research Forumin yhteydessä pidettiin 23.11.2016 Helsingissä pohjoismainen muotoilutyöpaja, jossa pohdittiin miten tutkijoita voisi tukea hyvään tutkimusaineistonhallintaan. Uudeksi avoimuuden ja laadun mittariksi ovat nopeasti nousseet niin sanotut FAIR-periaatteet, joiden mukaan aineistojen tulisi olla löydettäviä (Findable), saavutettavia (Accessible), yhteentoimivia (Interoperable) sekä uudellenkäytettäviä (Reusable). Käytännössä monet vaatimuksista ovat suhteellisen teknisiä, joten ne vaikuttavat myös selkeästi siihen, miten palveluita ja työkaluja tulisi tarjota ja kehittää. Työpajassa pyrittiin hyvin käyttäjälähtöisesti pohtimaan miten aineistonhallinnan ja avoimuuden hyödyistä voidaan viestiä ja hyvää aineistonhallintaa tukea.

Lopputuloksena syntyi neljä erilaista ehdotusta, joita voi käyttää tukena palveluiden ja viestinnän kehittämisessä. Kaikkien ryhmien esityksissä nousi esiin prosessien ajallinen pitkä kesto sekä usein tarvittava asiantuntijatuki sen eri vaiheissa. Koska tutkijan on useimmiten itse oltava osallisena ja aktiivisena esimerkiksi aineiston dokumentoinnissa ja kuvailussa, on kommunikaatioon panostaminen tärkeää. Tämä tarkoittaa oikean tiedon antamista oikealla hetkellä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Tietojärjestelmäpalvelut voivat myös rakenteensa kautta tai visuaalisin keinon tukea esimerkiksi laadukkaan metadatan tuottamista.

CC 4.0 BY